Horní menu

Kalendář pro Lenu

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
18. - 19. 2024 Kabelkománie - charitativní akce
19
18. - 19. 2024 Kabelkománie - charitativní akce
20 21 22 23
23.5. Jan Spálený a ASPM
23.5. přednáška o kyberšikaně
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
2.6. 2024 Krajský sokolský slet v Hradci Králové

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Městys > Obřadní síň, matrika

Obřadní síň

Obřadní síň
 
Oddací místo: obřadní síň v objektu renesančního zámku, který je v majetku rodu Bubna-Litic.
 
Oddací den: Každá sobota v měsíci; v hodinových intervalech.
 
Neoddává se: Pokud je sobota státním svátkem a nebo v době konání voleb.
 
Pokud jsou snoubenci občané ČR předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství,  platné občanské průkazy, originály rodných listů. Pokud je některý ze snoubenců rozvedený, předloží rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci, pokud je ovdovělý, předloží úmrtní list bývalého manžela. Jestliže spolu snoubenci mají dítě, předloží rodný list dítěte. Uvedené doklady se předkládají nejpozději 30 dní před termínem uzavření sňatku.
Církevní sňatek - snoubenci vyplní na matrice podle místa konání sňatku žádost o vydání osvědčení, ke které předloží stejné doklady jako je tomu u sňatku civilního. Osvědčení je platné po dobu tří měsíců od dne vydání.
 

Formuláře ke stažení:

 
  
 
 
 
 
 
Kontakt na matriku: 771 233 181
Matrikářka: Ivana Javůrková
 
 
 
Dnes...
 
DSC_3190.jpg
  
DSC_3158.jpg
 
DSC_3150.jpg
 
DSC_3157.jpg
 
DSC_3174.jpg
 
DSC_3170.jpg
 
... včera
 
Obřadní síň
Obřadní síň
Obřadní síň
Obřadní síňObřadní síňObřadní síň
     
     
 

Matrika -  náplň činnosti

Úsek matrik

(1) Zajišťuje ucelenou agendu vyplývající ze zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Duplikáty matričních dokladů lze vydat fyzické osobě, které se zápis týká nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům (za členy rodiny pro účely tohoto zákona se považuje manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci). Správní poplatek 300,- Kč. O duplikát lze zažádat i písemně.  Žadatel vyplní na matrice žádost o duplikát, předloží platný občanský průkaz nebo cestovní pas, popřípadě doloží matriční doklad, kterým prokáže příbuzenský vztah.
(2) Zabezpečuje ověřování shody opisů nebo kopie s listinou ve smyslu zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů.  K ověření podpisu (legalizace) je nutné předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Správní poplatky - ověření podpisu (za jeden podpis) 50,- Kč; ověření kopie nebo opisu listiny(vidimace) (za každou započatou stránku) 30,- Kč.
(3) Přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky a tyto postupuje krajskému úřadu ve smyslu zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
(4) Přijímá žádosti o výpis z rejstříku trestů.  
 

Úsek evidence obyvatel

(5) Zajišťuje vedení ucelené agendy evidence obyvatel a rodných čísel státních občanů České republiky a cizinců a osob, kterým byl udělen azyl na území ČR ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel). přihlašování k trvalému pobytu -žádost o přihlášení k TP (předložit OP, u dětí rodný list, nájemní smlouva nebo doklad o vlastnictví nemovitosti nebo souhlas oprávněných osob,  poplatek 50,- Kč za osobu) rušení trvalého pobytu ( žádost oprávněných osob).
(6) Vydává potvrzení o údajích vedených v informačním systému pro potřebu úřadů a soukromých osob. Výdej dat z informačního systému  (žádost o výdej dat z IS, poplatek 50,- Kč).
(7) Spolupracuje s příslušnými institucemi při sčítání obyvatelstva, bytů a domů a spolupracuje dále s územní vojenskou správou.
(8) Vede příslušnou agendu evidence obyvatel a stálého seznamu voličů na počítači a tuto stále aktualizuje.
(9) Plní úkoly administrativního charakteru při volbách a referendu dle platných právních předpisů.
 
Matriční poplatky dle zákona č. 634/2004 o správních poplatcích
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami s trvalým pobytem na území České republiky, které se bude konat ve stanovený oddávací den, ve stanoveném oddávacím čase a na stanoveném oddávacím místě je zdarma.
Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo úředně určené místo nebo dobu se vybírá jeden správní poplatek ve výši .............................................................................................................................  3.000,- Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na
území České republiky se vybírá správní poplatek..............................................................................................     5.000,- Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má
trvalý pobyt na území České republiky se vybírá správní poplatek........................................................................   3.000,- Kč
Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku .................................      500,- Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem........................................    500,- Kč

Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin
za každou matriční událost ...........................................................................................        50,- Kč
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu ..............................................     300,- Kč
Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky ............................    100,- Kč
Poplatek se nevybírá při vydání osvědčení nebo potvrzení
o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.
Vydání povolení změny
b) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného,
cizojazyčného nebo na dřívější příjmení ..........................................................................     200,- Kč
b) jména nebo příjmení v ostatních případech .................................................................  3.000,- Kč

Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem
jejího použití v zahraničí  ................................................................................................     300,-Kč